Skip links

Onderwijsverstrekker

Voorbereiding

Als je als onderwijsverstrekker duaal leren aanbiedt, dan engageer je je als onderwijsinstelling om de leerlingen een opleiding te geven waarbij ze een realistisch beeld van het beroep krijgen.

Het is een samen verhaal waarbij de leerling centraal staat. De onderwijsinstelling en onderneming worden collega’s van elkaar om elke leerling een individueel opleidingstraject aan te bieden.

Onderwijsverstrekkers investeren uren in trajectbegeleiding. Wie jullie hierin aanstellen, kunnen jullie zelf bepalen. Het is aangeraden om deze rol op te laten nemen door de leerkracht praktijk, omdat deze goed op de hoogte is van de inhoud van de opleiding. De trajectbegeleider(s) staat(n) in voor de coördinatie en opvolging van het leerproces van de leerling (waaronder ook de afstemming van school en werkplekcomponent). Ook is de trajectbegeleider aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het project. Het takenpakket van een trajectbegeleider is zeer divers. Zo ondersteunt hij of zij de leerling bij het zoeken van een erkende werkplek en het intakegesprek. Hij of zij sluit volgt ook het leertraject van de leerling op, sluit de overeenkomst af en werkt samen met de leerling en de onderneming het opleidingsplan uit. Door regelmatig contact te onderhouden met de onderneming volgt de trajectbegeleider de vorderingen van de leerling nauw op.

De klassenraad beslist of de leerling geslaagd is. De trajectbegeleider op school en de mentor op de werkplek zijn stemgerechtigde leden in de klassenraad.

Als de potentiële leerwerkplekken erkend zijn en de leerling heeft zijn keuze voor een duaal leertraject gemaakt start de matching. Bij duaal leren gaat het over een langere periode in een bedrijf. Zoeken naar een goede match tussen de lerende en het bedrijf is belangrijk voor het slagen van het duaal leertraject.

Bij de matching spelen heel wat factoren een belangrijk rol zoals:

 • mobiliteit van de lerende (+ 18, rijbewijs, …);
 • wel of niet roteren tussen werkleerbedrijven;
 • karakter van de lerende en de mentor (klik);
 • activiteiten/modules/opleiding die de werkleerplek kan aanbieden;
 • activiteiten/modules die de lerende al verworven heeft en welke moet hij/zij nog aanleren;
 • leercultuur van een werkleerbedrijf;
 • persoonlijke voorkeur van de lerende/bedrijf;
 • bereikbaarheid van het bedrijf (openbaar vervoer, …).

Niet elke werkleerplek is geschikt voor elke opleiding. De erkenningen waarvoor een bedrijf goedgekeurd is en de inventarisatie van de activiteiten (activiteitenlijst) uit de screening brengen hierover duidelijkheid.

Als het duaal leertraject een vervolg is op een traditioneel georganiseerde opleiding is er de mogelijkheid om het voorafgaande (school)jaar een (snuffel)stage te organiseren. Dat heeft naast informatie over de arbeidsrijpheid ook duidelijkheid of de bedrijfscultuur past bij het profiel van de lerende.

Het sollicitatiegesprek maakt een niet te onderschatten deel uit van die matching.

De sollicitatie van de lerende bij een potentieel werkleerbedrijf is een belangrijke stap in het leerproces van de lerende en levert informatie op voor de matching. Hou er rekening mee dat niet elke lerende even communicatief is.

Ondersteuning vanuit de opleidingsinstelling en een goede voorbereiding is nodig om bij jongeren de drempelvrees weg te nemen.

 • Bereidt samen een CV en motivatiebrief voor. Gebruik hiervoor geen voorgekauwde brieven maar laat voldoende ruimte voor een persoonlijke inbreng van de sollicitant.
 • Oefen sollicitaties in (rollenspel)
 • Hoewel dat niet de voorkeur draagt kan het voor sommigen jongeren nodig zijn om een eerste sollicitatie samen te doen.

Voor meer informatie over solliciteren kan je terecht op www.vdab.be/solliciteren.

Opgelet! Arbeidsrijpheid van de lerende speelt een belangrijk rol, maar het is geen reden om te adviseren niet in een duaal traject te stappen.

Op basis van alle verzamelde informatie wordt een werkleerbedrijf toegewezen aan een lerende. De trajectbegeleider speelt een belangrijke rol in het toewijzen van een werkleerbedrijf aan de lerende. Hij/zij kent de bedrijven en de lerende en is de geschikte persoon om in te schatten wie bij elkaar past. De trajectbegeleider kan een specifieke functie zijn binnen de opleidingsinstelling (bvb. leertijd, DBSO) of zijn taken kunnen uitgevoerd worden door een leerkracht of technisch adviseur.

Bedrijven toewijzen kan op verschillende manieren.

 • In de eerste fase een deel van de verantwoordelijkheid in de handen van de lerende leggen door hen en lijst met werkleerbedrijven te bezorgen en hen zelf een eerste keuze te laten maken.
 • De lerende zelf de mogelijkheid laten om een bedrijf aan te reiken. De kans dat het klikt is groter en het kan het netwerk van de opleidingsinstelling verbreden. Het bedrijf moet dan wel nog de volledige screening doorlopen om na te gaan of het voldoet aan de gestelde eisen als werkleerbedrijf.
 • Als opleidingsinstelling zelf bepalen welke lerende aan welke school gekoppeld wordt

Wie: Zowel de trajectbegeleider, leerkracht, technisch adviseur, leerling als het bedrijf hebben een rol in de matching. Leren solliciteren kan door de leerkracht project algemene vorming in de lessen geïntegreerd worden of de trajectbegeleider kan ondersteuning bieden.

Wanneer: Voor aanvang van de opleiding.

 • Voor Duaal Leren is een erkenning als leerwerkplek verplicht voor elke vestiging van een bedrijf. De erkenningscriteria zijn bepaald door de overheid, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en het Sectoraal Partnerschap Duaal Leren. Deze organisaties staan in voor de officiële erkenning en eventueel de screening.Als er een Sectoraal Partnerschap Duaal Leren actief is, is het belangrijk dat deze duidelijk richtlijnen en afspraken vast legt in een samenwerkingsakkoord met het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Het Sectoraal Partnerschap Duaal Leren kan ervoor kiezen om een externe organisatie te machtigen (bvb. het FBZ) alle handelingen te stellen met betrekking tot de erkenning van de werkleerplek.(Her)erkenningsprocedure van het sectoraal partnerschap:
  1. Er wordt een erkenningsaanvraag gedaan in app.werkplekduaal.be door de onderneming, de onderwijsinstelling (mits machtiging en verklaring op eer) of een sectorconsulent (mits machtiging en verklaring op eer)
   1. Aandachtspunt voor de gemachtigden (onderwijsinstellingen en sectorconsulenten): stimuleer ondernemingen om direct alle erkenningsaanvragen voor de verschillende opleidingen, waarvoor de onderneming in aanmerking komt, aan te vragen.
  1. Er gebeurd een administratief onderzoek: erkenningsaanvraag volledig, juiste documenten aanwezig? De website, sociale media, prijslijsten van de onderneming worden onder de loep genomen.
  2. Er wordt een telefonische afspraak ingeboekt binnen de 14 dagen met de mentor waarin kort wordt uitgelegd hoe het erkenningsproces verder zal verlopen.
   1. Wanneer de consulent meer dan 4x geprobeerd heeft via verschillende kanalen om een afspraak in te plannen en men krijgt geen respons, dan wordt de erkenningsaanvraag afgekeurd wanneer de termijn van 14 dagen verloopt.
  3. Er wordt een bevestigingsmail van het bezoek met info rond mentoropleiding verzonden naar de onderneming.
  4. Het bedrijfsbezoek vindt plaats.
   1. Persoonlijke voorstelling sectorconsulent
   2. Voorstelling onderneming/mentor
   3. Pijlen naar de motivatie van de onderneming om duaal leren op te starten
   4. Overlopen brochure duaal leren
   5. Activiteitenlijst laten invullen
   6. Verklaring op eer indien nodig om een andere erkenning aan te vragen
   7. Machtiging laten invullen
   8. Inschrijven mentoropleiding
   9. Toolbox van de sector overlopen
  5. De erkenning wordt behandeld in werkplekduaal
   1. De erkenning wordt goedgekeurd: er kan een OAO opgestart worden.
   2. Er wordt een gedeeltelijke erkenning gegeven: de opleiding kan er maar voor een bepaalde periode plaatsvinden waarin er enkele competenties kunnen aangeleerd worden, de overige competenties uit het opleidingsplan dienen in een andere onderneming aangeleerd te worden.
   3. De erkenning wordt afgekeurd: de werkplek voldoet, om een bepaald reden, niet aan de erkenningsvoorwaarden voor de opleiding die aangevraagd werd.
  6. De score van de onderneming wordt aangepast in Radarduaal, deze tool zorgt voor een correcte weergave van het aantal beschikbare potentiële werkplekken.
Meer info over de erkenning en erkenningsvoorwaarden
Erkende ondernemingen

De toegang tot het digitale loket verloopt via het systeem van elektronisch aanmelden van de Vlaamse overheid. Van zodra u ingelogd bent, kan u in het loket onder andere uw dashboard raadplegen en overeenkomsten in het kader van alternerende opleidingen opmaken en registreren. In onderstaande handleidingen vindt u meer  informatie over het gebruik van het loket.

Het digitale loket app.werkplekduaal.be voor opleidingsverstrekkers

Liever bewegende beelden? Bekijk dan de tutorials.

Overeenkomst

Zorg er eerst voor dat de onderneming waarmee je wil samenwerken erkend is. Hoe dat gebeurt, lees je hier. Sluit daarna een overeenkomst af via www.werkplekduaal.be. De gegevens van de onderneming en van je school zijn hier al ingevuld. Genereer een contract met invulvelden en vul het verder aan. Laat het ingevulde contract ondertekenen door de onderneming, de leerling en de school. De onderwijsinstelling is wettelijk verplicht om de overeenkomst meteen te registreren in de tool.

Meer info over erkenningen en ondernemingen vind je hier.

Meer info over de Overeenkomst Alternerende Opleiding vind je hier

Maak gebruik van het afsprakenkader voor het onthaal en begeleiding van jonge medewerkers voor ondernemingen. Met dit afsprakenkader willen we ervoor zorgen dat de samenwerking tussen de werkgever en de jonge medewerker vlot verloopt. Op het einde van de onthaalperiode moet de jonge medewerker duidelijk op de hoogte zijn van welke taken van hem/haar worden verwacht en op wie hij/zij kan rekenen voor begeleiding en ondersteuning. Hij/zij moet zijn/haar functie in de zaak kennen zodat hij/zij door de werkgever concreet voor de salonwerkzaamheden kan worden ingezet. Het afsprakenkader biedt zekerheid en houvast en door het verhogen van het gevoel van welzijn van de medewerker, draagt het bij tot een goed en vlot werkend salon.

Meer info

In de kapperssector heeftzowel een minder- als meerderjarige leerling recht op 48 uren opeenvolgende rust volgens de cao nummer 38383. Dat wil zeggen dat je twee opeenvolgende dagen vrij moet zijn en dus niet naar de onderwijsverstrekker of de werkplek gaat. Enkel voor meerderjarige leerlingen kan er een individuele afwijking aangevraagd worden aan het paritair comité 314 via het meldingsformulier.    

Download hier het Ministerieel besluit afwijking schoolvakantieregeling kapper-stylist

Download hier het meldingsformulier.

De onderwijsverstrekker is vrij om te kiezen in welke vorm men evalueert. Voor een onderneming is evalueren meestal vrij nieuw. Het is van groot belang dat de mentor voldoende tijd steekt in de evaluatie aangezien de leerling voor het merendeel de opleiding aanleert in de onderneming. Investeer voldoende tijd in het uitleggen van het evaluatiesysteem en het belang ervan aan de mentor. Je leerling wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd door de mentor. Dit in samenspraak met de opleidingsverstrekker. Bespreek wanneer, hoe veel, hoe lang, op welke manier de evaluatie gebeurt. Het doel van deze opleidingsvorm is om meer competente werknemers op de arbeidsmarkt te krijgen. De opleiding wordt grotendeels gegeven op de arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk dat deze opleiding grondig gegeven wordt. Eerlijkheid bij de evaluatie is de regel! Evalueer eerlijk zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig en zodat leerlingen de kans krijgen om verder opgeleid te worden naar de ideale werknemer. Kappers leiden zelf de toekomstige werknemers op. Met deze doelstelling in het achterhoofd, kan je jouw leerling verder opleiden tot de ideale werknemer!

Educatieve ondersteuning

 • Step-by-step handleidingen:  
  Een boekje met telkens vier kapsels stap voor stap uitgelegd met behulp van foto’s en instrcuties.
  Meer info 

 • Digicoiff: 
  Online sectortool voor leerlingen en leerkrachten met tal van video’s, stappenplannen… 
  Meer info

 • Preventie en welzijn: 
  Wil je in de klas zelf aan de slag rond het thema Preventie en welzijn? Maak dan gebruik van al het materiaal dat je gratis kan downloaden.
  Meer info 

 • Instructievideo’s van opleiders gericht naar het onderwijs: 
  Gebruik de instructievideo’s in de klas of laat de leerlingen hiermee zelfstandig aan de slag gaan. 
  Meer info

 • Online bibliotheek: 
  Deze super handige online tool (!!! exclusief voor leden van Coach Belgium !!!) zit boordevol interessante opleidingen die je kan volgen waar en wanneer jij dat wil! 
  Meer info
 • Opleidingen op maat @school: 
  Nood aan een opleiding op maat en dit bij je op school? Geef ons aan welk onderwerp je graag wil behandelen en we zorgen voor een opleider die bij jullie langskomt. Of het nu een basissnitcursus is, brushing- of opsteektechnieken, herensnit of de laatste nieuwe trends: voor elk thema kun je bij ons terecht.
  Meer info 
 • Sectorale opleidingen voor trajectbegeleiders/leerkrachten
  • Trajectbegeleidersopleiding: dit is een tweedaagse, op vraag georganiseerde, opleiding waarin trajectbegeleiders/leerkrachte kennis delen met elkaar en de sector, waarin men te zien krijgt wat er in de mentoropleiding gegeven wordt en waarin klaargestoomd wordt om de taak van een trajectbegeleider goed uit te voeren. Meer info of interesse? Mail naar duaal.leren@fbz-fse.org
  • Terugkomdag: De terugkomdag is een gratis opleiding georganiseerd door Febelhair waar onderwijspartners en (hun) mentoren in dialoog gingen door interactieve sessies te volgen rond verschillende thema’s.  Meer info
  • Gratis praktijkopleidingen voor leerkrachten: jaarlijks voorziet Febelhair een aantal gratis praktijkopleidingen voor leerkrachten. Meer info via febelhair onderwijs praktijkopleidingen
  • Campus Coach staat voor kwaliteitsvolle opleidingen en bijscholingen voor iedereen die werkt onder Paritair Comité 314. De sectoren van de kappers en schoonheidsspecialisten zijn steeds in beweging en heel trendgevoelig. Bijscholen is dan ook een must voor al wie met veel enthousiasme deze beroepen uitoefent. De Campus Coach lesgevers, die voor u geselecteerd werden door onze partners, Febelhair en Besko , geven het goede voorbeeld en ook zij nemen elk jaar deel aan verschillende opleidingen en congressen voor professionals. De lesgevers brengen hun 'kunnen' over door middel van demonstraties, praktijkateliers of workshops. De lessen verruimen de kijk van onze leden en stellen hen in de mogelijkheid om nog meer kwaliteit aan te bieden aan hun klanten. Twee maal per jaar stelt Campus Coach een nieuw opleidingsaanbod  Alle leden ontvangen dit aanbod automatisch in de brievenbus.  Klik op 'workshops' om meer te vernemen over het aanbod aan opleidingen. Lid worden kan via hier .
 • Opleidingen koepelorganisaties

Vanuit elke koepelorganisatie werd een professionaliseringstraject ontwikkeld. Als je hier meer info over wilt, neem je best rechtstreeks met hen contact op. Dit zijn de contactpersonen van de verschillende koepelorganisaties:

Ondersteuning door de sector

Meer info

We zorgen ervoor dat u geregeld op de hoogte blijft van alles wat in de duale kapperswereld gebeurt. Registreer u hier met uw e-mailadres en ontvang alle informatie en weetjes uit de sector in uw mailbox.  

Laatste nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief februari 2022

Inspiratie-event duaal leren

Maak nu een afspraak met de sectorconsulenten voor een korte, interactieve live babbel over hoe wij samen duaal leren in onze bedrijven kunnen opstarten en we geven graag antwoord op al jouw vragen. 

Zoals elk schooljaar organiseren wij overlegmomenten waarbij opleidingsverstrekkers info kunnen winnen maar ook delen met elkaar of met de sectorconsulenten. Per overlegmoment worden de genodigden bevraagd naar mogelijke agendapunten. Er wordt telkens een verslag geschreven zodat indien u niet aanwezig kon zijn, u toch de info ontvangt. 

Download hier het verslag van het overlegmoment in april 2022

DATA OVERLEGMOMENTEN 2022-2023

 • Vrijdag 27 januari - overlegmoment 2
 • Woensdag 8 maart - overlegmoment 3
 • Donderdag 27 april - overlegmoment 4
 • Woensdag 31 mei - overlegmoment 5
Het overlegmoment vindt telkens plaats om 10u. Deze momenten worden hybride aangeboden. Wie wil, kan fysiek aansluiten in onze kantoren te Gent of digitaal aansluiten via het meetingsverzoek die je zal ontvangen na inschrijven.

Inschrijven voor de eerste overlegmomenten kan hieronder: 

Alle informatie rond duaal leren die ondernemingen nodig hebben, is te vinden in de brochure. Achteraan de brochure is er een checklist ter beschikking waar de onderneming kan aanduiden met welke zaken ze in orde zijn en zo ook herinnerd worden aan bepaalde verplichtingen. Ook kan je via dit kanaal alle nuttige tools en instrumenten raadplegen. Je kan de brochure gebruiken bij de bezoeken (erkenningen, matching, overeenkomst opmaken) aan de ondernemingen als leidraad van het gesprek.

Download de brochure hier!

Vraag hier een aantal brochures aan!

Geef gerust door hoeveel brochures nodig te hebben en naar welk adres ze dienen verstuurd te worden.

Ben je nog op zoek naar ondernemingen voor een bepaalde opleiding in een bepaalde regio? Als sector hebben we toegang tot Radar Duaal. Daarin kunnen we prospecteren en krijg je voor de gekozen opleiding en regio een lijst met vestigingen die mogelijk als werkplek in aanmerking komen. De vestigingen zijn gerangschikt volgens een score A tot en met D (vestigingen met een score lager dan D worden niet weergegeven): 

A = De vestiging is erkend voor de opleiding

B = Grote kans dat de vestiging geschikt is voor de opleiding

C = Redelijke kans dat de vestiging geschikt is voor de opleiding

D = Beperkte kans dat de vestiging geschikt is voor de opleiding

De score is gebaseerd op een reeks gegevens over de vestiging zoals NACEBEL-codes, vacatures, een erkenning of historische overeenkomst voor deze of verwante opleiding en op feedback van de gebruikers.

Vraag hier jouw prospectielijst aan

Febelhair heeft een facebookgroep opgericht speciaal voor trajectbegeleiders, leerkrachten, ondernemers, mentoren… In deze groep kan alles rond duaal leren besproken worden. Heb je een vraag, stel ze gerust in de groep. Heb je een tip, deel deze met de anderen. Alle input is welkom!

Facebookgroep duaal leren

Facebookgroep leerkrachten haarzorg

Hier kan je de modeldocumenten terugvinden: OAO, uurrooster, bijlage aan de OAO, brief ingebrekestelling, opzegging binnen de eerste 30 dagen… Ook kan je er de thematische infofiches voor gedetailleerde informatie rond snuffelstage, vakantieregeling, leervergoeding, arbeidsongeschiktheid… terugvinden.

Wij zijn ervan overtuigd dat u als onderwijsinstelling belang hecht aan de samenwerking tussen de onderwijsinstelling en de sector. Daarom bieden wij de mogelijkheid om deze samenwerking te bekrachtigen door middel van het individueel onderwijsconvenant. Dit document heeft als doel, naast het globaal onderwijsconvenant met de onderwijsnetten, een samenwerking tussen de school en de sector vast te leggen. Door dit document te ondertekenen mag de school van ons een engagement verwachten naar ondersteuning in de opleiding van de toekomstige kappers. Anderzijds verwachten wij hierin ook van de school een engagement. Wil je graag dat er een sectorconsulent dit document komt toelichten? Maak dan een afspraak via onderwijs@fbz-fse.org.