Skip links

Onderwijsverstrekker

“Leren op school of in een centrum én op de werkvloer, dat is duaal leren. Zo ontwikkel je competenties die in de toekomst goed van pas komen in je zoektocht naar een job. Wie weet kan je later zelfs aan de slag bij de onderneming waar je je opleiding volgt.”

Voorbereiding

Als je als onderwijsverstrekker duaal leren aanbiedt, dan engageer je je als onderwijsinstelling om de leerlingen een opleiding te geven waarbij ze een realistisch beeld van het beroep krijgen.

Het is een samen verhaal waarbij de leerling centraal staat. De onderwijsinstelling en onderneming worden collega’s van elkaar om elke leerling een individueel opleidingstraject aan te bieden.

Onderwijsverstrekkers investeren uren in trajectbegeleiding. Wie jullie hierin aanstellen, kunnen jullie zelf bepalen. Het is aangeraden om deze rol op te laten nemen door de leerkracht praktijk, omdat deze goed op de hoogte is van de inhoud van de opleiding. De trajectbegeleider(s) staat(n) in voor de coördinatie en opvolging van het leerproces van de leerling (waaronder ook de afstemming van school en werkplekcomponent). Ook is de trajectbegeleider aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het project. Het takenpakket van een trajectbegeleider is zeer divers. Zo ondersteunt hij of zij de leerling bij het zoeken van een erkende werkplek en het intakegesprek. Hij of zij sluit volgt ook het leertraject van de leerling op, sluit de overeenkomst af en werkt samen met de leerling en de onderneming het opleidingsplan uit. Door regelmatig contact te onderhouden met de onderneming volgt de trajectbegeleider de vorderingen van de leerling nauw op.

De klassenraad beslist of de leerling geslaagd is. De trajectbegeleider op school en de mentor op de werkplek zijn stemgerechtigde leden in de klassenraad.

Als de potentiële leerwerkplekken erkend zijn en de leerling heeft zijn keuze voor een duaal leertraject gemaakt start de matching. Bij duaal leren gaat het over een langere periode in een bedrijf. Zoeken naar een goede match tussen de lerende en het bedrijf is belangrijk voor het slagen van het duaal leertraject.

Bij de matching spelen heel wat factoren een belangrijk rol zoals:

 • mobiliteit van de lerende (+ 18, rijbewijs, …);
 • wel of niet roteren tussen werkleerbedrijven;
 • karakter van de lerende en de mentor (klik);
 • activiteiten/modules/opleiding die de werkleerplek kan aanbieden;
 • activiteiten/modules die de lerende al verworven heeft en welke moet hij/zij nog aanleren;
 • leercultuur van een werkleerbedrijf;
 • persoonlijke voorkeur van de lerende/bedrijf;
 • bereikbaarheid van het bedrijf (openbaar vervoer, …).

Niet elke werkleerplek is geschikt voor elke opleiding. De erkenningen waarvoor een bedrijf goedgekeurd is en de inventarisatie van de activiteiten (activiteitenlijst) uit de screening brengen hierover duidelijkheid.

Als het duaal leertraject een vervolg is op een traditioneel georganiseerde opleiding is er de mogelijkheid om het voorafgaande (school)jaar een (snuffel)stage te organiseren. Dat heeft naast informatie over de arbeidsrijpheid ook duidelijkheid of de bedrijfscultuur past bij het profiel van de lerende.

Het sollicitatiegesprek maakt een niet te onderschatten deel uit van die matching.

De sollicitatie van de lerende bij een potentieel werkleerbedrijf is een belangrijke stap in het leerproces van de lerende en levert informatie op voor de matching. Hou er rekening mee dat niet elke lerende even communicatief is.

Ondersteuning vanuit de opleidingsinstelling en een goede voorbereiding is nodig om bij jongeren de drempelvrees weg te nemen.

 • Bereidt samen een CV en motivatiebrief voor. Gebruik hiervoor geen voorgekauwde brieven maar laat voldoende ruimte voor een persoonlijke inbreng van de sollicitant.
 • Oefen sollicitaties in (rollenspel)
 • Hoewel dat niet de voorkeur draagt kan het voor sommigen jongeren nodig zijn om een eerste sollicitatie samen te doen.

Voor meer informatie over solliciteren kan je terecht op www.vdab.be/solliciteren.

Opgelet! Arbeidsrijpheid van de lerende speelt een belangrijk rol, maar het is geen reden om te adviseren niet in een duaal traject te stappen.

Op basis van alle verzamelde informatie wordt een werkleerbedrijf toegewezen aan een lerende. De trajectbegeleider speelt een belangrijke rol in het toewijzen van een werkleerbedrijf aan de lerende. Hij/zij kent de bedrijven en de lerende en is de geschikte persoon om in te schatten wie bij elkaar past. De trajectbegeleider kan een specifieke functie zijn binnen de opleidingsinstelling (bvb. leertijd, DBSO) of zijn taken kunnen uitgevoerd worden door een leerkracht of technisch adviseur.

Bedrijven toewijzen kan op verschillende manieren.

 • In de eerste fase een deel van de verantwoordelijkheid in de handen van de lerende leggen door hen en lijst met werkleerbedrijven te bezorgen en hen zelf een eerste keuze te laten maken.
 • De lerende zelf de mogelijkheid laten om een bedrijf aan te reiken. De kans dat het klikt is groter en het kan het netwerk van de opleidingsinstelling verbreden. Het bedrijf moet dan wel nog de volledige screening doorlopen om na te gaan of het voldoet aan de gestelde eisen als werkleerbedrijf.
 • Als opleidingsinstelling zelf bepalen welke lerende aan welke school gekoppeld wordt

Wie: Zowel de trajectbegeleider, leerkracht, technisch adviseur, leerling als het bedrijf hebben een rol in de matching. Leren solliciteren kan door de leerkracht project algemene vorming in de lessen geïntegreerd worden of de trajectbegeleider kan ondersteuning bieden.

Wanneer: Voor aanvang van de opleiding.

Voor Duaal Leren is een erkenning als leerwerkplek verplicht voor elke vestiging van een bedrijf. De erkenningscriteria zijn bepaald door de overheid, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en het Sectoraal Partnerschap Duaal Leren. Deze  organisaties staan in voor de officiële erkenning en eventueel de screening.Als er een Sectoraal Partnerschap Duaal Leren actief is, is het belangrijk dat deze duidelijk richtlijnen en afspraken vast legt in een samenwerkingsakkoord met het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Het Sectoraal Partnerschap Duaal Leren kan ervoor kiezen om een externe organisatie te machtigen (bvb. het FBZ) alle handelingen te stellen met betrekking tot de erkenning van de werkleerplek.(Her)erkenningsprocedure van het sectoraal partnerschap:

  1. Er wordt een erkenningsaanvraag gedaan in app.werkplekduaal.be door de onderneming, de onderwijsinstelling (mits machtiging en verklaring op eer) of een sectorconsulent (mits machtiging en verklaring op eer)
   1. Aandachtspunt voor de gemachtigden (onderwijsinstellingen en sectorconsulenten): stimuleer ondernemingen om direct alle erkenningsaanvragen voor de verschillende opleidingen, waarvoor de onderneming in aanmerking komt, aan te vragen.
  2. Er gebeurd een administratief onderzoek: erkenningsaanvraag volledig, juiste documenten aanwezig? De website, sociale media, prijslijsten van de onderneming worden onder de loep genomen.
  3. Er wordt een telefonische afspraak ingeboekt binnen de 14 dagen met de mentor waarin kort wordt uitgelegd hoe het erkenningsproces verder zal verlopen.
   • Wanneer de consulent meer dan 4x geprobeerd heeft via verschillende kanalen om een afspraak in te plannen en men krijgt geen respons, dan wordt de erkenningsaanvraag afgekeurd wanneer de termijn van 14 dagen verloopt.
  4. Er wordt een bevestigingsmail van het bezoek met info rond mentoropleiding verzonden naar de onderneming.
  5. Het bedrijfsbezoek vindt plaats.
   1. Persoonlijke voorstelling sectorconsulent
   2. Voorstelling onderneming/mentor
   3. Pijlen naar de motivatie van de onderneming om duaal leren op te starten
   4. Overlopen brochure duaal leren
   5. Activiteitenlijst laten invullen
   6. Verklaring op eer indien nodig om een andere erkenning aan te vragen
   7. Machtiging laten invullen
   8. Inschrijven mentoropleiding
   9. Toolbox van de sector overlopen
  6. De erkenning wordt behandeld in werkplekduaal
   1. De erkenning wordt goedgekeurd: er kan een OAO opgestart worden.
   2. Er wordt een gedeeltelijke erkenning gegeven: de opleiding kan er maar voor een bepaalde periode plaatsvinden waarin er enkele competenties kunnen aangeleerd worden, de overige competenties uit het opleidingsplan dienen in een andere onderneming aangeleerd te worden.
   3. De erkenning wordt afgekeurd: de werkplek voldoet, om een bepaald reden, niet aan de erkenningsvoorwaarden voor de opleiding die aangevraagd werd.
  7. De score van de onderneming wordt aangepast in Radarduaal, deze tool zorgt voor een correcte weergave van het aantal beschikbare potentiële werkplekken.

Meer info over de erkenning en erkenningsvoorwaarden
Erkende ondernemingen

De toegang tot het digitale loket verloopt via het systeem van elektronisch aanmelden van de Vlaamse overheid. Van zodra u ingelogd bent, kan u in het loket onder andere uw dashboard raadplegen en overeenkomsten in het kader van alternerende opleidingen opmaken en registreren. In onderstaande handleidingen vindt u meer  informatie over het gebruik van het loket.

Het digitale loket app.werkplekduaal.be voor opleidingsverstrekkers

Liever bewegende beelden? Bekijk dan de tutorials.

Overeenkomst

Zorg er eerst voor dat de onderneming waarmee je wil samenwerken erkend is. Hoe dat gebeurt, lees je hier. Sluit daarna een overeenkomst af via www.werkplekduaal.be. De gegevens van de onderneming en van je school zijn hier al ingevuld. Genereer een contract met invulvelden en vul het verder aan. Laat het ingevulde contract ondertekenen door de onderneming, de leerling en de school. De onderwijsinstelling is wettelijk verplicht om de overeenkomst meteen te registreren in de tool. Meer info over erkenningen en ondernemingen vind je hier.

Meer info over de Overeenkomst Alternerende Opleiding

 • Onderwijsverstrekkers mogen zelf de evaluatievorm kiezen.
 • Leg het evaluatiesysteem en het belang ervan goed uit aan de mentor.
 • Regelmatige evaluaties door de mentor, in samenspraak met de onderwijsverstrekker.
 • Bespreek timing, frequentie, duur en methode van evaluaties.
 • Mentoren in bedrijven moeten voldoende tijd besteden aan evaluatie, omdat de leerling voornamelijk daar wordt opgeleid.
 • Het doel is competente toekomstige werknemers te vormen.
 • Een grondige opleiding op de arbeidsmarkt is van essentieel belang.
 • Eerlijke evaluaties bieden kansen voor groei en bijsturing.
 • Leerlingen:
  • Leerlingen die een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs hebben, in het Vlaams gewest wonen en minstens 4 maanden opgeleid zijn op de werkplek zullen een premie van €500 ontvangen.
  • De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De leerling kan de premie maximaal 3 keer ontvangen. Eerder ontvangen startbonussen worden meegeteld.
  • Meer info over de aanvraagprocedure: Leerlingenpremie alternerende opleiding
 • Ondernemingen:
  • Ondernemingen die een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs hebben, in het Vlaams gewest gevestigd zijn, de mentoropleiding gevold hebben en minstens 4 maanden een leerling opgeleid hebben zullen een premie van €1000 ontvangen.
  • De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De onderneming kan de premie maximaal 3 keer ontvangen per lerende. Eerder ontvangen stagebonussen voor dezelfde leerling worden meegeteld.
  • Meer info over de aanvraagprocedure: Premie kwalificerend werkplekleren

Educatieve ondersteuning

 • Fitness Essentials Certified
  • In België doen ruim 1 miljoen mensen aan fitness. Goede begeleiding is cruciaal voor veilig en effectief sporten. Publieke en private opleidingsverstrekkers trainen toekomstige fitnessprofessionals in zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden. De fitnesssector streeft naar uniforme basiskennis voor alle begeleiders als kwaliteitsgarantie, wat leidt tot de ontwikkeling van Fitness Essentials. Dit omvat een competentietest verbonden aan het handboek 'Fitnessbegeleider'. Na het succesvol afronden van de test ontvangen professionals een certificaat basiskennis Fitnessbegeleider, erkend door Fitness.be en de sociale partners.
  • Dit handboek 'Fitnessbegeleider' bevat de essentiële kennis noodzakelijk om kwaliteitsvolle fitnessbegeleiding te garanderen. Een goede fitnessbegeleider is iemand die er in slaagt bij beoefenaars een gezonde leef- en beweegattitude op te bouwen gebaseerd op noodzakelijke communicatieve vaardigheden en voldoende essentiële basiskennis.
  • Vragen? Klik hier of contacteer ons.

Ondersteuning door de sector

Maak nu een afspraak met de sectorconsulenten voor een korte, interactieve live babbel over hoe wij samen duaal leren in onze bedrijven kunnen opstarten en we geven graag antwoord op al jouw vragen.

De toegang tot het digitale loket verloopt via het systeem van elektronisch aanmelden van de Vlaamse overheid. Van zodra u ingelogd bent, kan u in het loket onder andere uw dashboard raadplegen en overeenkomsten in het kader van alternerende opleidingen opmaken en registreren. In  onderstaande handleidingen vindt u meer   informatie over het gebruik van het loket.

Het digitale loket app.werkplekduaal.be voor opleidingsverstrekkers

Liever bewegende beelden? Bekijk dan de tutorials.

Hier kan je de modeldocumenten terugvinden: OAO, uurrooster, bijlage aan de OAO, brief ingebrekestelling, opzegging binnen de eerste 30 dagen… Ook kan je er de thematische infofiches voor gedetailleerde informatie rond snuffelstage, vakantieregeling, leervergoeding, arbeidsongeschiktheid… terugvinden.

Meer info